Základní škola

Charakteristika

Oficiální název školy Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
Adresa Školní 20, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Ředitelka PaedDr. Jana Bělůnková
Právní forma Příspěvková organizace
Zřizovatel Obec Šenov u Nového Jičína
IČO 75027003
IZO ředitelství 600 138 399
IZO ZŠ 102 232 920
ID datové schránky 9ismfjw
Úřední hodiny kanceláře školy 7:30 - 14:30
Nejsme plátci DPH.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Zaměření školy

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě těchto vzdělávacích priorit:

Škola je zaměřena na:
 1. Rozvoj komunikačních dovedností žáků:
  • a. v mateřském jazyce
  • b. v cizím jazyce
  • c. v informačních a komunikačních technologiích
  • d. v sociálních vztazích
 2. práci s výpočetní a komunikační technikou
 3. environmentální výchovu
 4. sportovní výchovu
 5. výuku anglického jazyka od 2. ročníku
 6. vytváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s VPU, talentovaní žáci, žáci s různým druhem postižení)
 7. spolupráci s mateřskou školou
 8. spolupráci se spádovými obcemi
Co chceme, kam směřujeme:
Chceme

ad 1.

 • - se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
 • - vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
 • - vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu (skupinové, projektové vyučování)

ad 2.

 • - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání

ad 3.

 • - pokračovat v aktivní účasti žáků na ochraně a utváření životního prostředí

ad 4.

 • - preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu

ad 5.

 • - posílit výuku cizích jazyků

ad 6.

 • - stejnou péči věnovat všem žákům, klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině
 • - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi a především využít odborných znalostí a zkušeností pracovnic aprobovaných v oboru speciální pedagogika
 • - se zaměřovat na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy

ad 7.

 • - dále rozvíjet spolupráci s naší mateřskou školou Sluníčko a navazovat na její ŠVP tak, abychom dětem usnadnili přechod na naši základní školu

ad 8.

 • - dále rozvíjet spolupráci se spádovými obcemi - Bernartice nad Odrou a Rybí koordinovat ŠVP tak, abychom dětem usnadnili přechod na naši základní školu