Důležité informace

Omlouvání žáků

V případě náhlé absence (nemoc, nevolnost) jsou rodiče povinni bez zbytečného odkladu telefonicky omluvit své dítě třídnímu učiteli, nejpozději však do tří dnů.

Pokud rodič žádá o uvolnění během vyučování z předem známých důvodů (například návštěva lékaře), je nutné použít předepsaný tiskopis, který naleznete v sekci dokumenty

Pokud bude rodič žádat uvolnění žáka na déle než dva dny (například dovolená), je třeba předložit žádost o uvolnění ředitelce školy na předepsaném tiskopise. Naleznete jej v sekci dokumenty

Jakákoli (plánovaná i neplánovaná) absence musí být vždy následně omluvena písemně do žákovské knížky / žákovského deníku.

Omluvení žáka v žákovském deníku musí obsahovat:

  • přesnou dobu nepřítomnosti (od-do)
  • důvod nepřítomnosti

Žádost o uvolnění musí mít správně vyplněné všechny požadované údaje v tiskopise.

V případě podezření na záškoláctví má škola povinnost tuto situaci řešit v součinnosti s OSPOD a Policií ČR.