Historie školy

Archivní fond německý

Archivní fond český

Archivní fond německé obecné školy Historie školy

V raných stoletích bylo vzdělávání v rukou církve. Čtení a psaní nebylo lidem umožňováno. Šlechta a kupci měli možnosti navštěvovat klášterní školy.

Teprve tridentský koncil (1445 - 1465) rozhodl, že faráři budou učit náboženství všechny děti.

V Šenově byly v roce 1573 nově upraveny vztahy mezi farářem a učitelem. Bylo to v době, kdy u nás kázali luteránští kazatelé. Kolem roku 1626 začali přicházet jezuité, kteří se stávali majiteli statků. Nadále vedli školy oni.

Učitel byl zároveň varhaníkem a farářským pomocníkem. Učil děti zpěvu, čtení, psaní a počtům a dostával školné. V roce 1747 bylo přesně určeno, co mu přísluší (z obou obcí).

Školou bývala někdejší fara vedle kostela. Byla to dřevěnice, uvnitř byla jedna místnost o devíti sahách krychlových, strop byl podepřený silným dřevěným sloupem. Učitel měl učebnu a byt, kromě toho pole a nějaký dobytek.

O reformu ve školství se postarala císařovna Marie Terezie /1774/ a pak její syn císař Josef II., která roku 1781 zavedl nucenou ( povinnou) školní docházku pro všechny děti od 6 do 12 let.

Kolem roku 1816 se postarala o šenovské školní záležitosti hraběnka Truchsess Zeil z Kunína. Byla postavena nová škola.

Od roku 1867 přechází školství pod obec. Školní inspektor, volený výborem obce, měl s farářem vliv na místní školu. Na parcele č. 20 se začala stavět nová škola přes protest faráře. Rozhodl o tom sedlák Jakob Stark / č. 129/, který v tomto čase předsedal školní radě. 1895 - pětitřídní přístavba.

Přicházeli dělníci s rodinami, stoupala porodnost a škola začala být v roce 1900 malá. Zásluhou obecního školního výboru bylo rozhodnuto postavit novou školu ve středu obce. 3+1/3 měřice půdy bylo odkoupeno od dvora č. 117.

Roku 1901 rozhodla komise okresní školní rady, že ve 4 třídách bude 85 dětí. Dále bylo rozhodnuto, že žáci 3. třídy zůstanou dále ve škole - i když měli již ve skutečnosti odejít. Byla zřízena 4. par. třída.

1905/1906 - rozdělení 1.třídy a zřízení 5.třídy

1907 - ve škole bylo 182 hochů a 192 dívek

1913-1914 - 360 žáků

roku 1919 se rozhodlo pro českou menšinovou školu. Proto byla škola č. 320 rozšířena a postavena tělocvična a školní kuchyň.

Učitelé a řídící učitelé šenovské obecné školy

Jméno prvního učitele není známé, přesto se od roku 1573 vyskytoval. Roku 1669 tu byl nějaký Georg Bernhard, 1727 Franz Nitschann, 1747 Florian Langer. 6. 4. 1786 přichází do farské školy Johann Richter. V té době už byla školní místnost malá, tak si pronajal v domě č.152 v Kuníně místnost, na pomoc si vzal učitelského pomocníka, a tak se podařilo dát všem dětem předepsané školní vzdělání. Byl velmi muzikální a jeho notové zápisky i s vlastními skladbami byly ještě v roce 1945 přístupné. Učil 47 let a zemřel roku 1833 ve věku 73 let.

Školu pak převzal jeho syn Emilián Richter, který zemřel 1847. Byl dobrým varhaníkem a svůj volný čas trávil u varhan.

Konstantin Hawranek za Štramberku byl dalším řídícím učitelem. Zavedl nové vyučovací metody, byl vynikajícím vedoucím na kruchtě, měl ale řadu nepříjemností během stavby školy a velmi tím trpěl. Po třiceti letech učení odešel do penze a zemřel roku 1912.

Vinzenz Berger přebírá školu v době, kdy počet žáků prudce vzrostl a působí tu ke všeobecné spokojenosti obyvatel do roku 1919.

1919 - řídící Zenner

Další řídící : Gold, Leo Schichor

Učitelé : Freissler, Kubiena, Kalich, Brosch, paní Kalíšková

zpětnahoru

Poznámka:

Přeloženo z: Geschichte der Gemeinde Schönau im Kuhlandchen - 1983, IX das Schulwesen

Chybí Vám tady nějaké informace ?