Kulturní památky Naše obec

Farní kostel sv. Martina

Obrázek - Kostel sv. Martina Nejvýznamnější kulturní památkou obce je bezesporu Farní kostel svatého Martina, pocházející pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století. Autorem barokních fresek z poloviny 18. století je olomoucký malíř Ignác Sadler. Nynější kostelní věž byla postavena v roce 1811.

Jednolodní orientovaný podélný v jádru gotický kostel s pravoúhlým závěrem presbyteria a hranolovou věží v ose průčelí, vybudovaný patrně na přelomu 13. a 14. století a v interiéru upravený kolem poloviny 18. století (presbyterium) a v roce 1811 (loď). Svou původní gotickou podobu si zachovala především čtyřpodlažní hranolová věž a sakristie. Hmotu věže člení kordonové římsy a pravoúhlá štěrbinová okna s kamenným ostěním, prostor zvonice osvětlují okna s půlkruhovými záklenky. Tříosá loď má hladkou fasádu, ve střední ose na epištolní straně je boční vchod s pravoúhlým kamenným portálem. Presbyterium je šířkově i výškově odstupněné, při jeho evangelijní straně stojí podélná sakristie s pultovou střechou, při severní zdi sakristie je jednou odstupněný opěrný pilíř. Kostel má valbové střechy s pálenou krytinou, v hřebeni nad vítězným obloukem je sanktusník, věž je završena cibulovou bání s lucernou.

Interiér: Loď je zaklenutá třemi poli placek na pasech podepřených přízedními pilíři s římsovými hlavicemi. V západní části lodi je zděná kruchta s balustrovou poprsní. V kněžišti je valená klenba s výsečemi, prostor presbyteria je od lodi oddělen půlkruhovým vítězným obloukem. V podkroví nad presbyteriem se dochoval zbytek gotického lomeného vítězného oblouku a horní část rovného závěrového zdiva. Na evangelijní straně presbyteria je nízký lomený portálek ústící do sakristie zaklenuté lomenou valenou klenbou. V presbyteriu jsou barokní fresky, jejichž autorem je s největší pravděpodobností olomoucký malíř Ignác Sadler, činný v 50. letech 18. století v nedalekém Fulneku. (Fresky byly podle literatury signované "Alois Sattler" a datované "1758", signatura byla po roce 1945 zničena. Již dříve však zřejmě při neodborném restaurátorském zásahu došlo ke zkomolení křestního jména autora.) V podvěží kostela se dochoval gotický portál s vegetabilním dekorem. Ostění portálu je tvořeno třemi pruty, vybíhajícími z talířovitých patek nad sešikmenými sokly. V zóně hlavic jsou pruty přerušeny souvislým pásem se schematizovaným rostlinným dekorem s motivy vinných listů a dubových ratolestí a nad nimi dále pokračují do široké, mírně založené archivolty. Portál je rustikálním dílem místní provenience, tvarově odvozeným z naturalistické výzdoby kostelů z druhé poloviny 13. století.

Před kostelem sv. Martina se nachází památník obětem z první i druhé světové války.

zpětnahoru

Kaplička

V roce 1989 se v obci jednalo o záchranu kapličky na ulici Malostranská. Kaplička byla ve velmi špatném stavu. O její záchranu se vlastními silami i finančními prostředky postaral pan Vladimír Demeter se svojí rodinou.

Opravy byly dokončeny a kaplička byla slavnostně vysvěcena a zasvěcena Panně Marii v květnu roku 1991. V té době byly udělány i menší opravy kostela i hřbitova.

Uskutečnila se i sbírka na nový věžní zvon a byla úspěšná.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?