Preventivní program

Preventivní program Dokumenty

Psychopatologické jevy

Dle vnitřní směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí máme vypracovanou Školní preventivní strategii, vnitřní směrnici Prevence šikany a Minimální preventivní program

V průběhu celého školního roku mapujeme situaci ohledně psychopatologických jevů (šikany, užívání návykových látek, podvodů, krádeží atd.). Na základě zmapování se zaměřujeme na problémové žáky a konkrétní psychopatologické jevy. Žáci jsou pravidelně informováni o návykových látkách a negativních důsledcích jejich užívání v hodinách rodinné a občanské výchovy, přírodopisu, chemie. Již několik let škola zajištuje preventivní programy zaměřené na aktuální problémy. Programy jsou zaměřeny nejen na prevenci šikany, užívání a nebezpečí návykových látek, ale také na nebezpečí kyberprostoru, kyberšikany a sociálních sítí. V posledních letech také spolupracujeme s PČR a využíváme také jimi nabídnuté preventivní programy. Projevy šikany a jiného nevhodného chování se snažíme vytrvale a důsledně potírat.

Důraz klademe rovněž na prevenci psychopatologických jevů - žákům nabízíme aktivity pro volný čas - sportovní, keramický kroužek a kroužky SVČ Fokus Nový Jičín.

V případě problému mají žáci možnost se svěřit pedagogům ústně i písemně - prostřednictvím schránky důvěry.

zpět

Užitečné kontakty

název poradny poštovní adresa telefon
, 800 555 555
Žižkova 3, Nový Jičín 556 771 144
Suvorovova 114, Nový Jičín 556 702 265
Štefánikova 26, Nový Jičín 556 701 356
Poznámka

Na této stránce se můžete seznámit s hlavními body minimálního preventivního programu, zpracovaného pro tento školní rok. Plné znění je k dispozici ve škole.

zpětnahoru

Chybí Vám tady nějaké informace ?